Dokumentai

Šiaulių sanatorinės mokyklos veiklą reglamentuojančios tvarkos:

ŠSM Darbo tvarkos taisyklės

ŠSM Sveikatos priežiūros darbuotojų darbo tvarkos taisyklės

ŠSM Praėjimo kontrolės tvarka

ŠSM Baseino vidaus tvarko taisyklės

ŠSM Sporto salės naudojimosi taisyklės

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

ŠSM Darbuotojų ir mokinių evakavimo tvarka

ŠSM Švarių skalbinių sandėliavimo ir išdavimo tvarka.

ŠSM Nešvarių skalbinių surinkimo, sandėliavimo ir atidavimo skalbyklai tvarka

ŠSM Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

ŠSM Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema

ŠSM Medicininių atliekų tvarkymo procedūros tvarka

Standartinių medicininių procedūrų vadovas

Veiksmų kilus gaisrui planas

Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka

ŠSM Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 

ŠSM Privatumo politika

Darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymo tvarka

Dokumentų naikinimo tvarka

Dokumentų ekspertų komisija

ŠSM Darbuotojų pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų, tvarka

Darbdaviui priklausančių ir darbuotojui perduotų darbo priemonių, turto ir lėšų naudojimo tvarka

Tarnybinių automobilių naudojimo tvarka

Gaisrinės saugos instrukcijos

Viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo, organizavimo, atlikimo ir atskaitomybės ir kontrolės tvarkos aprašas

Darbuotojų civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas

ŠSM Bendruomenės etikos kodeksas

ŠSM Medicinos tvarkos

Konkursų pareigybėms organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Priėmimo į pedagogo ar kito darbuotojo pareigas atrankos būdu tvarkos aprašas

ŠSM Dokumentų rengimo taisyklės

Šiaulių sanatorinės mokyklos viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas

Šiaulių sanatorinės mokyklos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas

Veiksmų Šiaulių sanatorinėje mokykloje gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašas

Šiaulių sanatorinės mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos kėlimo ir profesinio tobulėjimo tvarkos aprašas

ŠSM Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

ŠSM Mokymosi pagalbos teikimo tvarka

ŠSM Mokinių, ekskursijų, išvykų, pasivaikščiojimų kelionių, turistinių žygių organizavimo tvarka

ŠSM Mokinių skatinimo tvarka

ŠSM Mokinio nuostatai

ŠSM Mokinių bylų formavimo ir tvarkymo tvarkos aprašas

Mokinių priėmimo į ŠSM tvarkos aprašas

ŠSM Krizių valdymo tvarkos aprašas

Mokinių vežimo mokykliniu autobusu nuostatai

SU (bendrabučio) nuostatai

SU (bendrabučio) vidaus tvarkos taisyklės

Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

ŠSM Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

ŠSM Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos vykdymo tvarkos aprašas

ŠSM mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ir fiksavimo tvarkos aprašas

ŠSM Pacientų izoliavimo tvarka

ŠSM Premijų mokiniams skyrimo nuostatai

Mokinių priėmimo į Šiaulių sanatorinę mokyklą komisijos darbo reglamentas

ŠSM Mokinių socialinės – pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas

ŠSM Mokinių palikimo mokykloje bei pasiėmimo iš mokyklos tvarkos aprašas

ŠSM duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka

Naujai atvykstančių mokinių adaptacijos ir adaptacijos priežiūros tvarka

ŠSM Lankomumo tvarkos aprašas

Darbo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Šiaulių sanatorinės mokyklos politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas

ŠSM psichologinio smurto ir mobingo politika

Su visais Šiaulių sanatorinės mokyklos veiklą reglamentuojančiais dokumentais ir jų priedais galima susipažinti mokyklos raštinėje.