Dokumentai

Šiaulių sanatorinės mokyklos veiklą reglamentuojančios tvarkos:

Šiaulių sanatorinės mokyklos darbo tvarkos taisyklės

Mokyklos bendruomenės etikos kodeksas

Darbo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Ugdymo ir darbo organizavimo esant valstybės lygio ekstremaliai situacijai tvarkos aprašas

Sveikatos priežiūros darbuotojų darbo tvarkos taisyklės

Šiaulių sanatorinės mokyklos asmens duomenų saugojimo taisyklės

Šiaulių sanatorinės mokyklos mokinių tėvų, globėjų, rūpintojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Šiaulių sanatorinės mokyklos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

Šiaulių sanatorinės mokyklos privatumo politika

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Pagalbos mokiniui teikimo tvarka

Mokinių, ekskursijų, išvykų, pasivaikščiojimų kelionių, turistinių žygių organizavimo tvarka

Praėjimo kontrolės tvarka

Mokinių skatinimo tvarka

Mokinio nuostatai

Baseino vidaus tvarko taisyklės

Sporto salės naudojimosi taisyklės

Mokinių priėmimo į mokyklą tvarkos aprašas

Mokinių palikimo ir pasiėmimo tvarkos aprašas

Krizių valdymo tvarkos aprašas

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Bendrabučio nuostatai

Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės 2019m.pdf

Evakuavimo tvarka

Nešvarių skalbinių surinkimo, sandėliavimo taisyklės

Mokinių lankomumo tvarkos aprašas

Vaizdo duomenų tvarka

Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema

Maitinimo organizavimo tvarka

Vaiko gerovės komisijos darbo tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos vykdymo tvarkos aprašas

Pradinių klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ir fiksavimo tvarkos aprašas

Pacientų izoliavimo tvarka

Medicininių atliekų tvarka

Standartinių medicininių procedūrų vadovas

Veiksmų kilus gaisrui planas

Lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros priemonių tvarka

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo tvarka

REDAL premijų skyrimo mokiniams nuostatai

Mokinių priėmimo į Šiaulių sanatorinę mokyklą komisijos darbo reglamentas

Darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymo tvarka

Dokumentų naikinimo tvarka

Darbuotojų pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų, tvarka

Darbuotojui perduotų darbo priemonių, turto ir lėšų naudojimo tvarka

Tarnybinių automobilių naudojimo tvarka

Gaisrinės saugos instrukcijos

Šiaulių sanatorinės mokyklos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo veiklos aprašas

Su visais Šiaulių sanatorinės mokyklos veiklą reglamentuojančiais dokumentais galima susipažinti mokyklos raštinėje.