„Erasmus+“ projektinės veiklos: patyriminis ir įtraukusis ugdymas Lenkijos mokyklose

Paskelbta 2023-05-30

Šiaulių sanatorinės mokyklos pradinių klasių mokytojos Dina Katkevičienė ir Jovita Petrauskienė pagal „Erasmus+“ mobilias projektines veiklas 2023 m. gegužės mėn. lankėsi Marijos Konopnickos pradinėje mokykloje Lenkijoje, Mrokovo mieste.

                      Marijos Konopnickos  mokykla įkurta 1923 m. rugsėjo 1 d. Šiuo metu joje mokosi 800 mokinių, iš jų – 29 specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai. Mokykla neseniai renovuota. Įrengtos erdvės atliepia mokinių skirtingus mokymosi poreikius: erdvus kiemas, sporto salė, krepšinio, futbolo, treniruoklių, judriųjų žaidimų aikštelės. Mokykloje įrengtos modernios klasės su interaktyviomis lentomis, kompiuterių laboratorijos / klasės, sporto salė su 2,5 tūkst. kv. m. patalpomis. Mokyklos pasididžiavimas – žalios zonos, kurios nuo ankstyvo pavasario atrodo kaip botanikos sodas.

                      Vizitas prasidėjo seminaru apie inovatyvius mokymo metodus pamokose. Buvo akcentuojama tai, jog inovatyvūs mokymo metodai gali ženkliai pagerinti mokinių mokymosi procesą; eksperimentuodami su naujais metodais ir strategijomis, galime gerinti mokinių įsitraukimą ir ugdymosi pasiekimus, plėtoti mokinių kūrybines galias. Mokytojai pristatė kai kuriuos aktyviuosius mokymosi metodus.  Vienas iš jų  – metodas ,,Kas aš esu?“. Tai metodas, kuris padeda mokytojui įtraukti mokinius į mokymosi veiklą, mokiniai mokomi formuluoti klausimus, bendrauti. Metodo eiga: kiekvienam mokiniui suteikiamas koks nors personažas / tapatybė (gyvūnas, pasakos veikėjas ir  kt.), ant mokinio nugaros užkabinama kortelė su personažo paveikslėliu,  paaiškinama užduotis: mokinys turi atspėti, kas jis yra. Draugui užduodami klausimai. Klausinėjama tol, kol mokinys atspėja savo tapatybę.  Kuo įdomesni personažai (tapatybės), tuo smagesnė ši veikla, tuo daugiau teigiamų emocijų!

                      Kitas metodas – ,,Skalbinių džiaustymas“. Sakinio žodžiai užrašomi į atskiras korteles, kurios sumaišomos. Mokinių prašoma  žodžius „sudžiaustyti“  ant skalbinių virvės, sudėliojus  į  taisyklingą sakinį. Metodus galima taikyti kūrybiškai, juos pritaikyti ir modifikuoti.

                      Projekto dalyviai stebėjo pradinių klasių, logopedo, fizinio lavinimo, anglų kalbos, matematikos, geografijos, istorijos pamokas. Susitikimo metu mokytojai pasidalino jų naudojamais skaitmeninių priemonių ištekliais, įvairiomis IT programėlėmis. Atkreipėme dėmesį, kad mokiniai pertraukų metu nesinaudoja  telefonais. Pamokose telefonu galima naudoti tik mokytojui paprašius. Šio susitarimo griežtai laikomasi.

                      Lenkijos švietimo sistema. Šiuo metu Lenkijoje nustatytas privalomas devynerių metų mokymasis. Yra nulinė klasė, t. y. vienerių metų parengiamosios mokyklos klasė. Ji dažnai yra vaikų darželiuose, bet gali būti ir pradinėje mokykloje bei veikti atskirai. Pageidautinas vaiko priėmimo mokytis amžius – 6 metai. Kai kuriais atvejais leidžiama priimti 7 metų amžiaus vaikus. 3-6 metų vaikai lanko darželius, 6-7 metų – parengiamąją klasę, 7-15 metų – pagrindinę mokyklą. Pradinis ugdymas apima aštuonerius (jei yra nulinė klasė – devynerius) mokymosi metus.

                      Pradinėje mokykloje mokymas yra padalintas į du etapus:

  • 1-3 klasės. Klasės auklėtojo dėstymas (išskyrus konkrečius dalykus: muzika, kūno kultūra, užsienio kalba);
  • 4-8 klasės. Mokymasis atskirose srityse su atskirais / dalyko mokytojais.

                      Baigę 8 klases, mokiniai turi pasirinkti mokytis bendrojo lavinimo licėjuje (liceum ogólnoksztálące) arba technikume (technikum). Pirmuoju atveju įgyjamas pilnas vidurinis išsilavinimas, antruoju – ir profesija. Studijų trukmė ne trumpesnė kaip 2 metai. Šio tipo išsilavinimas yra privalomas stojant į universitetą.

                      Kokia yra vertinimo sistema Lenkijoje? Pirmajame pradinio ugdymo etape (paprastai 1-3 klasėse) mokytojai naudoja aprašomąją vertinimo sistemą. Tai gana išsamūs paaiškinimai apie padarytas klaidas, neteisingai atliktas užduotis arba, priešingai, padrąsinanti informacija apie gerus rezultatus. Pirmose trijose klasėse mokiniai vertinami pasiekimus aprašant, aukštesnėse klasėse vertinama pažymiais. Galioja šešiabalė pasiekimų vertinimo sistema, aukščiausias įvertinimas  6, t. y. puikiai. Atskirai vertinamas mokinio elgesys. Keičiant nuo mažiau prie daugiau, elgesys gali būti blogas, netinkamas, teisingas, geras, labai geras ir pavyzdingas. Šie vertinimo parametrai atsispindi bendrajame mokinio sėkmės pradinėje mokykloje bale.

                      Įtraukusis  ugdymas organizuojamas pagal kiekvieno mokinio, kaip visaverčio ugdymo proceso dalyvio, poreikius ir galimybes. Kiekvienam mokiniui prieinama mokykla, kuri yra atvira jo poreikiams ir galimybėms, įgyvendinanti įtraukiojo  ugdymo prielaidas. Mokykla suteikia kiekvienam mokiniui sąlygas tobulėti ir visapusiškai dalyvauti ugdymo ir auklėjimo procese bei socialiniame mokyklos gyvenime. Atkreipėme dėmesį į Lenkijos mokytojų ugdymo ir mokymo (education and training) reformos įgyvendinimo pokyčius, mokinių tėvų bendradarbiavimą su mokykla, mokinių brandumą ir sąmoningumą.

                      Turėjome galimybę išbandyti veiklas, susijusias su aktyviųjų metodų naudojimu pamokose, projektine veikla  pagrįstu mokymu, neformaliu ir kontekstiniu mokymu bei mokymu netradicinėse aplinkose. Aplankytoje įstaigoje mus žavėjo stiprus tarpinstitucinis bendradarbiavimas, skatinamas ir plėtojamas patyriminis mokymasis (veiklų įvairovė ir mastas), ugdoma atsakomybė veikti kartu. Iš kiekvieno projekto mobilaus vizito  parsivežame  naujų idėjų, patirčių, kurias perteikiame mokiniams, dalinamės su kolegomis, panaudojame naujų edukacinių erdvių kūrimui, patyriminio ugdymo skatinimui.

 

Mokytoja Dina Katkevičienė